به سینادنتال بپیوندید

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟بازیابی کلمه عبور

ثبت نام
باز کردن منو

نام کالا: الواتور مستقیم نوک تیز 4.2 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Streight Elevator 4.2 mm L

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم توک تیز 3.6 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Streight Elevator 3.6 mm M

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم نوک تیز 3.0

نام انگلیسی کالا: Streight Elevator 3.0 mm S

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور کوپلن 4.2

نام انگلیسی کالا: Coupland Elevator Fig 3 4.2 mm L

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور کوپلن 3.6

نام انگلیسی کالا: S Coupland Elevator Fig 2 3.6 mm

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور کوپلن 3.0

نام انگلیسی کالا: S Coupland Elevator Fig 1 3.0 mm

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور کوپلن طرح اسمیک 2.0 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Smic CVD 2.0 mm S

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور کوپلن طرح اسمیک 3.0 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Smic CVD 3.0 mm M

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور کوپلن طرح اسمیک 4.0 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Smic CVD 4.0 mm L

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم طرح اسمیک 4.0 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Smic STR 4.0 mm L

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم طرح اسمیک M

نام انگلیسی کالا: Bein Smic STR 3.0 m.m M

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم طرح اسمیک S

نام انگلیسی کالا: Bein Smic STR 2.0 m.m S

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور سوزنی راست آناتومیک

نام انگلیسی کالا: Flohr Curved

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور سوزنی چپ آناتومیک

نام انگلیسی کالا: Flohr Curved

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور پرچمی راست آناتومیک 12 سانتی متر

نام انگلیسی کالا: Cryer

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور پرچمی چپ آناتومیک 12 میلی متر

نام انگلیسی کالا: Cryer

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم آناتومیک 4.0 سانتی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Streight 4.0

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم آناتومیک 3.0 سانتی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Streight 3.0

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور مستقیم آناتومیک 2.0 سانتی متر

نام انگلیسی کالا: Bein Streigt 2.0 c.m

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: ست الواتور 7 عددی آناتومیک

نام انگلیسی کالا:

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور اطفال راست

نام انگلیسی کالا: War Wick - Jamed

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور اطفال چپ

نام انگلیسی کالا: War Wick - Jamed

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور اطفال مستقیم

نام انگلیسی کالا: War Wick - Jamed

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد

نام کالا: الواتور صلیبی راست 422

نام انگلیسی کالا: Cross Bar 422

شرکت سازنده: تامین کننده اصلی

بسته بندی: عدد